• +420 485 130 257
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

níže uvedené informace o zápisu do budoucích 1. tříd jsou určené občanům České republiky. Pro zákonné zástupce a žáky, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, budou liberecké základní školy organizovat zápis k povinné školní docházce ve čtvrtek 1. června 2023 v odpoledních hodinách.

V našem městě Liberci probíhá zápis žáků budoucích 1. tříd elektronicky. V době od pondělí 27. března do středy 19. dubna 2023 je veřejnosti zpřístupněn zápisový portál na adrese https://zapisyzs.liberec.cz/.  Zde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, v němž najdete i naši školu. V případě, že nemáte přístup k internetu, pomohou vám naši učitelé ve škole v den zápisu.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2017. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Postup zápisu

 1. Vyplníte elektronický dotazník (žádost o přijetí) na výše uvedené stránce https://zapisyzs.liberec.cz/. Zvolené přihlašovací údaje s heslem si zapamatujte pro další použití.
 2. Žádost vytiskněte, podepíšete a doručíte do školy v den zápisu.
 3. Pro plynulejší průběh zápisu zpřístupní škola na webu https://zapisyzs.liberec.cz/ registrační systém objednávání na konkrétní čas zápisu.
 4. Zápis do základních škol zřizovaných městem Liberec pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023. Na naší škole v době od 14:00 do 17:30 hod. Nezapomeňte s sebou přinést a předložit vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v případě zájmu také žádost o odklad povinné školní docházky), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém pobytu dítěte.
 5. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy ve správním řízení. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu a úřední desce. V případě potřeby vás budeme kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít tři první třídy po 25 žácích.

Další informace

O škole

Ve snaze poskytnout Vám podrobnější informace bude samotnému zápisu předcházet Den otevřených dveří ve středu 29. března 2023, kdy je možno si školu prohlédnout spolu s dítětem v době od 14:00 do 17:30. 

 K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste v případě zájmu o odklad povinné školní docházky dodali výše uvedená doporučení osobně v den zápisu.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání. 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 75 uchazečů do tří tříd.

Ře ditel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 2/2021). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jestliže počet přijatých uchazečů ze spádového obvodu nedosáhne 75 míst, může škola na zbývající místa přijmout další uchazeče podle těchto kritérií:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.
 4. Ostatní uchazeči.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

 Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, abychom dokázali uspokojit uchazeče z našeho spádového obvodu. Jestliže podáváte žádost o přijetí na další školu, prosíme vás, abyste nás u zápisu o této skutečnosti informovali. Napomůžete tak urychlit přijímací řízení.