• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

 od 30. 11. pokračuje postupný návrat žáků do školy. Dle rozhodnutí MŠMT a MZ  nastupuje celý první stupeň ( prezenční výuka bude v 1. – 5. třídách ), deváté ročníky a  6. – 8. ročníky ve formě rotační výuky. V našem případě od 30. 11. budou ve škole třídy VI. A + B, VII.B+ C, VIII. A+B a od 7. 12. třídy VI. C + D, VII. A, VIII. C + D.  Ve třídách, které nebudou ve škole, probíhá nadále povinná distanční výuka.

 Pro dodržení požadavku homogenity kolektivu bude ŠD pokračovat ve svých odděleních a žádám rodiče třeťáků o vyplnění dotazníku v odkaze dole / nutné / do 25. 11.  Z personálních důvodů není možné otevřít ŠD pro čtvrté třídy. Dále si můžete přečíst stručný výtah z manuálu MŠMT.

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

 Je povolena osobní přítomnost: 

  • žáků 1. stupně základních škol, • žáků 9. ročníků základních škol, 
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu,
  • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:
  • Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. 
  • Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

 Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny ). 

 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny .  Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Odkaz pro třeťáky :   https://forms.gle/tmPJhEEZGfHybMZP7

S přáním hodně zdraví  Mgr. Ivo Svatoš, ředitel školy