• +420 485 130 257
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Důležité informace k zápisu do 1. tříd

20220319 zapis large

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v našem městě Liberci probíhá zápis žáků budoucích 1. tříd elektronicky. V době od pondělí 28. března do středy 20. dubna 2022 je veřejnosti zpřístupněn zápisový portál na adrese https://zapisyzs.liberec.cz/.  Zde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, v němž najdete i naši školu.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Postup zápisu

 1. Vyplníte elektronický dotazník (žádost o přijetí) na výše uvedeném stránce https://zapisyzs.liberec.cz/. Zvolené přihlašovací údaje s heslem si zapamatujte pro další použití.
 2. Žádost vytiskněte, podepíšete a doručíte do školy v den zápisu.
 3. Pro plynulejší průběh zápisu zpřístupní škola na webu https://zapisyzs.liberec.cz/ registrační systém objednávání na konkrétní čas zápisu.
 4. Zápis do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec pro školní rok 2022/2023 se bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 21. dubna 2022. Na naší škole v době od 14:00 do 17:30 hod.
 5. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy ve správním řízení. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu. V případě potřeby vás budeme kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít čtyři první třídy po 21 žácích.

Další informace

O škole

Ve snaze poskytnout Vám podrobnější informace bude samotnému zápisu předcházet Den otevřených dveří ve středu 30. 3.  2022, kdy je možno si školu prohlédnout spolu s dítětem v době od 14:00 do 17:30. 

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni na stránkách školy:

www.dobiasova.cz 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti vás žádáme, abyste v případě zájmu o odklad povinné školní docházky dodali výše uvedená doporučení (do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo do školní schránky) do termínu zápisu. Urychlíte tak proces správního řízení, které bychom jinak museli přerušit.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání.

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 84 uchazečů do čtyř tříd.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 1/2020). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jestliže počet přijatých uchazečů ze spádového obvodu nedosáhne 84 míst, může škola na zbývající místa přijmout další uchazeče podle těchto kritérií:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.
 4. Ostatní uchazeči.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, abychom dokázali uspokojit uchazeče z našeho spádového obvodu. Jestliže podáváte žádost o přijetí na další školu, prosíme vás, abyste nás u zápisu o této skutečnosti informovali. Napomůžete tak urychlit přijímací řízení.